ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

              วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดคลินิกดินเพื่อบริการประชาชนในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่เทศบาลตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

                  วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร นำหมอดินอาสาประจำอำเภอ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรมโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของหมอดินอาสาประจำอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหัวอ่าว ม.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และเยี่ยมชม ตลาดนัดสุขใจ ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

          วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม) พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

            วันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล งบประมาณ ปี 2561" จำนวน 35 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หมอดินอาสาประจำตำบล รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้หมอดินทราบถึงแนวทางการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการลดต้นทุนการผลิตพร้อมดูงานพื้นที่การเกษตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมฯ และนายคะนอง โปรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ต. ระฆังทอง อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

                สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 190 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ได้ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลประวัติหมอดินอาสาเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลอาสาสมัครเกษตร เพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสาร ปี 2553 เพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านสามารถลดคว่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยการทำบัญชีครัวเรือนอาสาประจำตำบลและการดำเนินงานเครือข่ายหมอดินอาสา โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมฯ และนายสุรชัย แซ่จิว ประธานกลุ่ม ศพก. อำเภอบางเสาธง, หมอดินจังหวัดสมุทรปราการ และปราชญ์เกษตรจัดหวัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นำเสนอข้อมูล "โครงการเกษตรวิชญา" อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต่อ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บูธ นิทรรศการ วันดินโลก ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ. ราชบุรี 

       วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ