ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง มอบหมาย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อบรมโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ณ โรงเรียน ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อนุรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักสมุนไพรด้วยผักตบชวา ม.3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเฉลิมชัย เเสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่3/2560 ณ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ ณ พื้นที่โครงการ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในการนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ การใช้ Agri Map Mobile จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้ความรู้การใช้ ผลิตภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและแจกปัจจัยดังกล่าว

>>>>วันที่14 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่ามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยถ่ายทอดการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร (Zoning by Agri Map) และบริการปัจจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ