ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

            วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานี พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

           วันที่ 5 มิถุนายน. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ น้ำหมักชีวภาพ โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

               วันที่ 15 พค.2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 นำเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ติดตามและประเมินผลลัพธ์ระดับเขต(Output) และ (Outcome) ในแต่ละกิจกรรมของผู้ให้และผู้รับบริการผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินของสถานีฯในการนำไปพัฒนาพื้นที่ดินของเกษตรกร จากการติดตามและประเมินผลทำให้ทราบว่าที่ดินของเกษตรกรมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและสามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้

          วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้บริการโรงปุ๋ยอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ ชุมชน งบ CEO จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ (Bic Cleaning Day)โดยได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 7 นาย และผู้ต้องขังชั้นดีจำนวน 34 คน ช่วยกันทำความสะอาดทั้งในอาคาร โรงรถ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบริเวรพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โดย น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทวิบุญ หมู่ที่1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในความดูแลของ ฯพณฯกัมปนาท รุดดิษฐิ์ องคมนตรี ซึ่งนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

          วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่สมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ เยี่ยมแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้อินทรีย์ ของพันโทชำนาญ อ่อนแย้ม ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 8 ไร่ มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากกรมพัฒนาที่ดินคือ สารเร่ง พด.1,2,3และ พด.7 ร่วมกับปุ๋ยที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย ทำให้มะม่วงมีผิวดี รสชาติดี หอม หวาน อร่อย จนได้รับรางวัลที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ