ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดสมุทรปราการ" เข้าตรวจติตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โครงการจำหน่ายผลผลิตพันธุ์พืช ตำบลบางพลีน้อย ณ ที่ตั้งกลุ่มโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

            วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

        วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าการและพนักงานราชการ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 และเข้าร่วมเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน Zoning by Agri Map ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายธนู บุญเลิศ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย คุณกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License:ICDL) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงาน ก.พ. 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ให้สามารนำเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและในการพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัชระสิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 4/2560 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัดสมุทรปราการ ( พ.ศ. 2560 - 2564 ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

        วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต Outcome ประจำปี งบประมาณ 2559 และ Output ประจำปีงบประมาณ 2560


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ