ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

               วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุขสริตร จันทรบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

               วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สพด.สมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กิจกรรมหลัก : เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรไทย 4.0 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง (เผือกบางนานำวิทยา) ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

              วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สพด.สมุทรปราการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพานิชย์และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 4 ปี 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้า อิมพิเรียลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

                    วันที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สพด.สมุทรปราการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต3และเขต9 เป็นประธานเพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

              เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม การประชุมให้ความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ระหว่างผู้ผลิต และผู้ซื้อ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตและตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ใหม่และศูนย์ต่อยอด) ณ บ้านของ นายชาญเวศ วงศ์แย้ม ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และนายสันติ แย้มเหมือน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ