ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนิสิตนักศึกษา นักเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๗ รูป ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ และร่วมกับคณะทำงาน OT จังหวัดสมุทรปราการเข้าสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอบางบ่อและอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไป

             วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                 วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง ทักษะการจัดการเศรษฐกิจชุมชนระดับเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ณ โครงการลูกพระดาบส

            วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะทำงาน OT จังหวัดสมุทรปราการ เข้าสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลเพื่อพัฒนาศูนย์ฯต่อไป

 

              วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมแจสารเร่กงและน้ำหมักชีวภาพ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

               วันพุธที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ พร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บริเวณหน้า สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ