#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด)
----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็น 2 กรณี คือ 1. พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสถนนสุขุมวิท (คันกั้นน้ำเค็ม) ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ 2. พื้นที่ป่าชายเลนท้องที่จัดหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุมชน
----------------------------------------------
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

Magazine - Other articles