ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

                 วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง ทักษะการจัดการเศรษฐกิจชุมชนระดับเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ณ โครงการลูกพระดาบส


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ