ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

           วันที่ 4 เมษายน 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยกรรมการท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลในการไถกลบครั้งที่ 2 โครงการปลูกพืชสด ฤดูนาปรัง ปี 2560/2561 
ณ ตำบลคลองสวน และตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ