ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

            วันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล งบประมาณ ปี 2561" จำนวน 35 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หมอดินอาสาประจำตำบล รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้หมอดินทราบถึงแนวทางการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการลดต้นทุนการผลิตพร้อมดูงานพื้นที่การเกษตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมี นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมฯ และนายคะนอง โปรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ต. ระฆังทอง อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ