ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมด้วย นายวีระชัย นาคาประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่มอบปัจจัยให้กับเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ผักกระเฉด และมอบปัจจัยให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ