ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2560 ของจังหวัดสมุทรปราการ การนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้เรียนเสนอแนวทางต่อที่ประชุม เรื่องการใช้ แผนที่ Agri Map และ Agri Map Mobile สำหรับเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง ธนาคารสินค้าเกษตร โดยท่านผู้ตรวจได้ให้ความสำคัญและแนะนำการเผยแพร่ แนวทางการใช้ Agri Map ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกษตรไทยเป็นอย่างมาก ต่อมาช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียนและเยี่ยมเยียนเกษตรกร ใน พื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

แหล่งอ้างอิง >>> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2016). Agri-Map Retrieved July 1, 2017, from Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Web site: https://www.moac.go.th/agri-map/


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ