ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะนำและอธิบายวิธีการใช้ Agri Map Mobile Application ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมแจกเอกสาร ให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถ สแกน QR Code ของ Agri Map Mobile Application เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ