ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ