ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

               วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกษตรผู้ปลูกข้าวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาฟางและตอซังข้าว มาเป็นการไถกลบร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 โดยการนำวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น เช่น หน่อกล้วย/ผักผลไม้ นำมาหมักตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายตอซังให้อ่อนนุ่ม ทำให้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้น และไถกลบได้สะดวกขึ้นกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดิน ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ แปลงนาข้าว นายวันชัย พรเจริญ เกษตรกร หมู่ 10 ต. ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีพี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสา มาร่วมงานประมาณ 100 คน โดยมีนางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุลหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ตลาดคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

              วันที่ 13 -14 มีนาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร จัดอบรมโครงการหมอดินน้อย (โรงเรียนเป้าหมายใหม่) พร้อมมอบปัจจัยให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดนาคราช ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาย เทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดอบรมฯ

               วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สพด.สมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กิจกรรมหลัก : เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรไทย 4.0 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง (เผือกบางนานำวิทยา) ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

                      วันที่ 15 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561 เป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุขสริตร จันทรบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

                    วันที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สพด.สมุทรปราการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต3และเขต9 เป็นประธานเพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ