ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต Outcome ประจำปี งบประมาณ 2559 และ Output ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธี หน้าศาลากลางจังหวัด มีกิจกรรมพิธีตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๘๖ รูป การปล่อยปลา และพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ต. บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมด้วย นายวีระชัย นาคาประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่มอบปัจจัยให้กับเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ผักกระเฉด และมอบปัจจัยให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จำนวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินและบริหารจัดการเครือข่าย ลงพื้นที่สัมภาษณ์หมอดินอาสา (หมอดินตำบล) นาย สันติ แย้มเหมือน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2560 ของจังหวัดสมุทรปราการ การนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้เรียนเสนอแนวทางต่อที่ประชุม เรื่องการใช้ แผนที่ Agri Map และ Agri Map Mobile สำหรับเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง ธนาคารสินค้าเกษตร โดยท่านผู้ตรวจได้ให้ความสำคัญและแนะนำการเผยแพร่ แนวทางการใช้ Agri Map ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกษตรไทยเป็นอย่างมาก ต่อมาช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียนและเยี่ยมเยียนเกษตรกร ใน พื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

แหล่งอ้างอิง >>> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2016). Agri-Map Retrieved July 1, 2017, from Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Web site: https://www.moac.go.th/agri-map/


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายวัชระ สิงห์โตทอง

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ